PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:53:30 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai21:53:26 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai21:49:53 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7267
4Khách vãng lai21:42:05 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6815
5Khách vãng lai21:41:59 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7244
6Khách vãng lai21:34:46 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
7Khách vãng lai21:26:45 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7171
8Khách vãng lai21:20:54 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
9Khách vãng lai21:18:19 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6748
10Khách vãng lai21:11:38 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-6-01-1
11Khách vãng lai21:03:37 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6695
12Khách vãng lai21:01:24 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6823
13Khách vãng lai20:56:53 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6903
14Khách vãng lai20:32:32 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
15Khách vãng lai20:17:59 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
16Khách vãng lai20:11:50 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
17Khách vãng lai19:56:39 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6807
18Khách vãng lai19:55:46 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00024
19Khách vãng lai19:32:10 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai19:20:23 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai19:19:53 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
22Khách vãng lai19:14:27 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6870
23Khách vãng lai19:05:03 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
24Khách vãng lai19:02:30 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7085
25Khách vãng lai18:48:41 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6656
26Khách vãng lai18:48:25 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
27Khách vãng lai18:18:27 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=sdc-00086
28Khách vãng lai18:04:25 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6985
29Khách vãng lai17:49:47 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=sdc-00013
30Khách vãng lai17:45:52 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7067
31Khách vãng lai17:27:49 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai17:27:01 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
33Khách vãng lai17:14:04 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6775
34Khách vãng lai17:10:00 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
35Khách vãng lai17:05:14 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
36Khách vãng lai16:58:54 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7068
37Khách vãng lai16:54:24 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
38Khách vãng lai16:48:29 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6691
39Khách vãng lai16:39:46 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7055
40Khách vãng lai16:38:39 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7026
41Khách vãng lai16:38:11 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6885
42Khách vãng lai16:29:19 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6684
43Khách vãng lai16:29:13 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6684
44Khách vãng lai16:16:11 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7211
45Khách vãng lai15:53:32 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6635
46Khách vãng lai15:28:37 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7085
47Khách vãng lai15:08:32 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai15:05:24 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7179
49Khách vãng lai14:59:18 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai14:55:38 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7212
51Khách vãng lai14:43:30 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7131
52Khách vãng lai14:42:11 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00021
53Khách vãng lai14:27:04 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai14:22:56 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6636
55Khách vãng lai14:09:46 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai13:58:38 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6835
57Khách vãng lai13:53:27 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
58Khách vãng lai13:51:34 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Khách vãng lai13:38:13 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7109
60Khách vãng lai13:29:48 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=sdc-00055
61Khách vãng lai13:18:00 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00031
62Khách vãng lai13:15:59 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
63Khách vãng lai13:02:30 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6994
64Khách vãng lai12:54:39 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6722
65Khách vãng lai12:50:02 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai12:44:47 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6860
67Khách vãng lai12:28:03 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
68Khách vãng lai12:20:26 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=sdc-00079
69Khách vãng lai12:13:44 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7224
70Khách vãng lai12:06:17 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6848
71Khách vãng lai12:03:35 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7161
72Khách vãng lai12:02:21 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu.aspx
73Khách vãng lai11:55:57 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6457
74Khách vãng lai11:51:21 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Khách vãng lai11:48:22 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6636
76Khách vãng lai11:40:53 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
77Khách vãng lai11:34:55 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
78Khách vãng lai11:25:26 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6850
79Khách vãng lai11:15:07 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7176
80Khách vãng lai11:08:49 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7174
81Khách vãng lai11:00:33 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6825
82Khách vãng lai10:44:45 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6641
83Khách vãng lai10:44:24 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
84Khách vãng lai10:28:44 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6797
85Khách vãng lai10:14:53 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6978
86Khách vãng lai10:11:29 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7148
87Khách vãng lai10:08:19 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6838
88Khách vãng lai10:05:14 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7043
89Khách vãng lai10:04:55 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
90Khách vãng lai10:04:41 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
91Khách vãng lai10:04:14 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6455
92Khách vãng lai10:01:22 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7149
93Khách vãng lai10:00:20 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
94Khách vãng lai09:54:23 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
95Khách vãng lai09:43:02 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
96Khách vãng lai09:42:05 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
97Khách vãng lai09:20:47 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
98Khách vãng lai09:19:32 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6967
99Khách vãng lai09:18:16 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00018
100Khách vãng lai09:13:10 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
101Khách vãng lai09:10:42 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
102Khách vãng lai09:03:59 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7172
103Khách vãng lai09:00:20 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6695
104Khách vãng lai08:58:51 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=sdc-00072
105Khách vãng lai08:53:49 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6854
106Khách vãng lai08:48:29 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
107Khách vãng lai08:45:13 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-2
108Khách vãng lai08:42:26 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7173
109Khách vãng lai08:32:32 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
110Khách vãng lai08:22:13 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
111Khách vãng lai08:19:03 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6994
112Khách vãng lai08:16:52 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6882
113Khách vãng lai08:00:31 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6837
114Khách vãng lai07:58:40 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
115Khách vãng lai07:55:56 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6874
116Khách vãng lai07:40:41 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=sdc-00076
117Khách vãng lai07:37:50 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
118Khách vãng lai07:22:11 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=sdc-00084
119Khách vãng lai07:17:13 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6875
120Khách vãng lai07:10:49 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6681
121Khách vãng lai06:53:19 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6645
122Khách vãng lai06:46:24 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-9-01-3
123Khách vãng lai06:39:40 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7267
124Khách vãng lai06:37:15 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7140
125Khách vãng lai06:34:56 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7137
126Khách vãng lai06:23:17 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6855
127Khách vãng lai06:18:32 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6854
128Khách vãng lai05:50:20 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6858
129Khách vãng lai05:43:22 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6444
130Khách vãng lai05:38:50 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00030
131Khách vãng lai05:32:13 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6815
132Khách vãng lai05:31:53 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7244
133Khách vãng lai05:24:18 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6856
134Khách vãng lai05:21:41 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
135Khách vãng lai05:20:32 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6456
136Khách vãng lai05:18:44 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
137Khách vãng lai05:01:15 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6458
138Khách vãng lai04:54:51 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
139Khách vãng lai04:50:22 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7167
140Khách vãng lai04:47:22 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6641
141Khách vãng lai01:48:31 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=sdc-00055
142Khách vãng lai01:47:25 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6978
143Khách vãng lai01:41:28 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
144Khách vãng lai01:40:47 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
145Khách vãng lai01:28:31 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7148
146Khách vãng lai01:24:45 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6665
147Khách vãng lai01:13:59 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_tt.aspx
148Khách vãng lai01:09:00 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6755
149Khách vãng lai00:51:29 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7043
150Khách vãng lai00:51:25 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7149
151Khách vãng lai00:10:42 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
152Khách vãng lai00:06:44 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
16 11 2018