PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:37:56 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai08:37:49 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai08:32:49 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6465
4Khách vãng lai08:29:42 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6871
5Khách vãng lai08:22:34 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6646
6Khách vãng lai08:03:42 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
7Khách vãng lai07:53:59 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
8Khách vãng lai07:49:35 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai07:38:39 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
10Khách vãng lai07:15:05 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
11Khách vãng lai06:53:42 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6660
12Khách vãng lai06:49:49 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7152
13Khách vãng lai06:48:15 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7168
14Khách vãng lai06:07:40 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6744
15Khách vãng lai05:59:05 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=sdc-00077
16Khách vãng lai05:53:02 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6879
17Khách vãng lai05:31:08 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6646
18Khách vãng lai05:22:24 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6826
19Khách vãng lai05:14:30 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
20Khách vãng lai05:10:08 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
21Khách vãng lai04:55:56 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00030
22Khách vãng lai04:37:54 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6668
23Khách vãng lai04:36:45 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6444
24Khách vãng lai04:29:38 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7173
25Khách vãng lai03:47:52 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
26Khách vãng lai03:31:16 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6811
27Khách vãng lai03:27:06 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
28Khách vãng lai03:17:17 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6750
29Khách vãng lai02:29:52 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=sdc-00031
30Khách vãng lai02:23:29 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7117
31Khách vãng lai01:59:11 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6882
32Khách vãng lai01:51:17 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
33Khách vãng lai01:47:41 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6454
34Khách vãng lai01:42:19 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6451
35Khách vãng lai01:15:58 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6759
36Khách vãng lai01:06:07 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7077
37Khách vãng lai01:02:44 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai00:56:56 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai.aspx
39Khách vãng lai00:50:01 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6692
40Khách vãng lai00:50:01 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6692
41Khách vãng lai00:25:56 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/default.aspx
42Khách vãng lai00:17:38 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai.aspx
43Khách vãng lai00:15:03 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6889
44Khách vãng lai00:11:06 http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7113
17 1 2019