PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Quang Hưng
   Sinh ngày: 11/11/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đồng hy - Ninh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    HSG học kì 1
   Năm học: 2017 - 2018
   Lưu Thị Thu Phương
   Sinh ngày: 12/12/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đồng hy - Ninh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    HSG học kì 1
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Thu Phương
   Sinh ngày: 15/03/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đoan xuyên - Ninh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    HSG học kì 1; HSG môn Anh Văn cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Đàm Công Thoại
   Sinh ngày: 16/09/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đoan xuyên - Ninh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    HSG học kì 1
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Văn Tuấn
   Sinh ngày: 03/07/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đoan xuyên - Ninh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     HSG học kì 1
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Quang Hưng
   Sinh ngày: 11/11/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đồng hy - Ninh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    HSG học kì 1
   Năm học: 2016 - 2017
   Lưu Thị Thu Phương
   Sinh ngày: 12/12/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đồng hy - Ninh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    HSG học kì 1
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Thị Thu Phương
   Sinh ngày: 15/03/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đoan xuyên - Ninh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    HSG học kì 1; HSG môn Anh Văn cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Đàm Công Thoại
   Sinh ngày: 16/09/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đoan xuyên - Ninh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:    HSG học kì 1
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Văn Tuấn
   Sinh ngày: 03/07/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đoan xuyên - Ninh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     HSG học kì 1
   Năm học: 2016 - 2017
1234567